Plan Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba - Jezioro Mucharskie

« Wstecz
Przygotowanie przez gminy tego planu warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej naboru wniosków w ramach poddziałania 6.3.3. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie na lata 2016 - 2023 zaplanowano 58 przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym. Przedsięwzięcia te zostały zgłoszone w procesie naboru fiszek projektowych (kart informacyjnych) a potencjalni wnioskodawcy zadeklarowali wolę ubiegania się o środki w ramach działania 6.3.3. RPO WM.

Łączna wartość przedsięwzięć to: 168 467 554,00 PLN, w tym 114 360 246,50 PLN stanowią koszty kwalifikowalne.

Projekty, których wnioskodawcami są samorządy stanowią 44,29 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych a projekty, które zamierzają realizować inni beneficjenci uprawnieni do składania wniosków w ramach poddziałania RPO WM 6.3 stanowią 55,71 % tychże kosztów.

Obecnie Urząd Marszaqłkowski Wjewództwa Małopolskiego dokonuje oceny złożonego Planu.


poniedziałek, 5 września 2016