Opis projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie gmin uczestniczących w projekcie do świadczenia wysokiej jakości usług publicznych w sytuacji gwałtownego zwiększenia zapotrzebowania na te usługi w związku z zakończeniem budowy Zbiornika Świnna Poręba i powstaniu nowej atrakcji turystycznej w regionie – Jeziora Mucharskiego.
Projekt koncentruje się głównie na turystyce, gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami, komunikacji, zagospodarowaniu przestrzennym oraz na bezpieczeństwie publicznym.
Rezultatami projektu w obszarze turystyki będą:
strategia rozwoju turystyki wokół Jeziora Mucharskiego i terenach przyległych wraz z ekspertyzą dotycząca scenariuszy rozwoju turystyki w perspektywie 5, 10 i 15 lat;
• koncepcja wdrożenia systemu inwentaryzacji, aktualizacji, udostępniania i promocji oferty turystycznej całego regionu w oparciu o internetowe technologie mobilne;
• studium możliwości techniczno-organizacyjnych w zakresie ponadgminnego zarządzania ofertą turystyczną regionu.
Porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie służyć będą :
• analiza stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – dokument ten będzie podstawa do podjęcia dalszych działań (inwestycyjnych, organizacyjnych i planistycznych) zwłaszcza w aspekcie wypełniania wymogów dyrektywy „ściekowej”);
• analiza technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych możliwości sanitacji obszarów znajdujących się poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej – dokument ten zostanie wykorzystany m.in. do budowania całościowego programu gospodarki ściekowej;
• katalog rekomendowanych rozwiązań przydomowych i grupowych rozwiązań oczyszczalni ścieków możliwych do zastosowania na terenie gmin uczestniczących w projekcie – dokument ułatwi inwestorom indywidualnym podejmowanie decyzji;
Analiza stanu bieżącego, przyszłych potrzeb i możliwych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – dokument będzie podstawą do podjęcia działań organizacyjnych i inwestycyjnych;
Studium możliwości techniczno-organizacyjnych w zakresie ponadgminnego zarządzania i świadczenia usług w gospodarce wodno-ściekowej i gospodarce odpadami - dokument będzie podstawą do podjęcia decyzji o wdrożeniu wybranego modelu zarządzania.
Powstaną także inne opracowania m.in. wielowariantowa analiza wraz z rekomendacjami w zakresie powiązań komunikacyjnych regionu z aglomeracjami Kraków i Katowice, analiza możliwości powiązań ścieżek i szlaków rowerowych z istniejącymi i planowanymi szlakami i trasami rowerowymi także katalog rekomendowanych rozwiązań w zakresie małej architektury.